Organisatie

Belangrijke data 

KENNISMAKING

We starten dit schooljaar met een introductiedag. Alle leerlingen nemen hieraan deel. Alle ouders van de leerlingen worden met hun kind aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Dit kennismakingsgesprek is het eerste gesprek uit een reeks van vier MOL-gesprekken (MOL staat voor Mentor, Ouder en Leerling). Deze gesprekken zijn de basis voor de samenwerking tussen ouder, school en kind. In de MOL-gesprekken staat de (loopbaan)ontwikkeling van de leerling centraal. In gesprek 2,3 en 4 bereidt de leerling een presentatie voor waarmee de MOL-gesprekken starten. Maar voordat we met de (loopbaan)ontwikkeling van de leerling aan de slag gaan, is een goede kennismaking noodzakelijk. 

De kennismaking voor de ouders vindt dit schooljaar plaats op:

 • Dinsdag 1 september 2020;
 • Woensdag 2 september 2020.

Hiervoor ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging. 

Rapporten

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes.

 • Periode 1: 31 augustus 2020 tot en met 4 december 2020
 • Periode 2: 7 december 2020 tot en met 19 maart 2021
 • Periode 3: 22 maart 2021 tot en met 9 juli 2021


Na elke periode ontvangt de leerling een rapport. Het rapport na periode 3 is tevens het eindrapport. Aan het einde van het jaar hoort de leerling in welke leerweg hij of zij verder kan gaan. Niet gemaakte toetsen worden aangeduid met INH (inhalen) en dienen in dezelfde rapport-periode te zijn ingehaald. Gebeurt dit niet, dan gaat de leerling niet over naar het volgende schooljaar, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om anders te besluiten. Rapportcijfers worden afgerond op een decimaal. De rapporten worden door de mentor tijdens een MOL-gesprek persoonlijk uitgedeeld aan de ouders en de leerling. In dit gesprek wordt aanvullende informatie verstrekt.

De MOL-gesprekken vinden plaats op:

 • dinsdag 8 en donderdag 10 december 2020
 • dinsdag 23 en donderdag 25 maart 2021
 • dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021

Ook voor deze gesprekken ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging.

open dag

Gedurende het schooljaar zijn meerdere momenten waarop basisscholen met hun groep (7 en) 8 leerlingen een bezoek brengen aan RVC de Hef, zodat zij op een interactieve manier kennis kunnen maken met onze mooie school. Daarnaast organiseren wij een Open Dag. Ouders en basisschoolleerlingen maken kennis met wat RVC de Hef allemaal te bieden heeft. 

De ONLINE Open Dag vindt plaats op

Zaterdag 6 februari 2021

U kunt zich hier aanmelden

Overige belangrijke data

Kerstviering leerlingen : woensdag 16 december 2020

Inschrijfavond nieuwe leerlingen : donderdag 4 maart 2021

Sportdag : vrijdag 25 juni 2021

Diploma-uitreiking : vrijdag 9 juli 2021

Examenplanning

Voor actuele informatie over de examendata, verwijzen wij u graag door naar het examenloket

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021Ma 5 april 2021 - 2e Paasdag

Di 27 april 2021  -  Koningsdag 

3-16 mei 2021  -  Meivakantie

Ma 24 mei 2021  -  2e Pinksterdag

Woe 9 juni 2021  -  Ontwikkeldag personeel, lesvrij

19 juli - 29 augustus 2021  -  Zomervakantie

SCHOOLJAAR 2021-2022:

16 oktober - 24 oktober 2021 - Herfstvakantie

25 december 2021 - 9 januari 2022 - Kerstvakantie

26 februari - 6 maart 2022 - Voorjaarsvakantie 

Ma 18 april 2022 - 2e Paasdag 

23 april - 8 mei 2022 - Meivakantie

Do 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag 

Ma 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag

9 juli - 21 augustus 2022 - Zomervakantie Vertegenwoordiging leerlingen en ouders

Oudercontact

Ouders zijn altijd welkom. Als u iemand wilt spreken, vinden wij het fijn dat u van tevoren een afspraak maakt. De school is van 7.45 tot 16.30 uur open. Gedurende het schooljaar organiseren we ook meerdere mentor-ouder-leerlinggesprekken waarvoor u een uitnodiging van ons ontvangt.

Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan van een aantal ouders en een lid van de directie. De ouderraad vergadert vijf keer per jaar. Tijdens die vergaderingen komen vele schoolzaken aan de orde. Verder zal de ouderraad ook met de leerlingenraad overleggen. De directeur is op zoek naar een aantal ouders die willen meedenken over het beleid van de school. Wilt u uw steentje bijdragen, neemt u dan contact op met het secretariaat, dit kan telefonisch en per mail op secretariaat@rvcdehef.nl.

Leerlingenraad

Onze school heeft een actieve leerlingenraad waarin iedere klas is vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger bespreekt met zijn/haar klas de agendapunten. Ongeveer zes keer per jaar vergadert de leerlingenraad met de directie. De leerlingenraad heeft zo invloed op het beleid van de school. De mentor zorgt ervoor, dat de vertegenwoordiger tijd krijgt tijdens de mentorles om zaken uit de leerlingenraad te bespreken met de klas. De leerlingenraad helpt mee om van alles te organiseren, maar geeft ook feedback op het beleid van de school.

Medezeggenschap 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR is de zgn. ‘bovenschoolse’ medezeggenschapsraad van het schoolbestuur waaronder de scholengroep valt: stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Inspraak op school is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De Medezeggenschapsraad van de scholengroep heeft drie geledingen:

- vijf leden namens de ouders 

- vier leden namens de leerlingen 

- negen leden namens het personeel 

  De leden van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen dus ouders, leerlingen en personeel van de scholengroep. De drie geledingen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en vergaderen zowel apart als samen. Het reglement van de MR ligt ter inzage bij het directiesecretariaat. 

  Stichting BOOR

  De scholengroep Nieuw Zuid, waaronder RVC de Hef, valt onder het bestuur van Stichting BOOR voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Stichting BOOR telt 77 scholen, passend bij hun eigen omgeving en doelgroep. Alle BOOR-scholen, zo ook de scholen van scholengroep Nieuw Zuid, benutten de openbare identiteit van de school. Dit is ook terug te lezen in onze collectieve ambitie. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de versterking van het democratisch burgerschap. 

  Missie en visie

  De missie van Stichting BOOR is om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Daarvoor heeft BOOR de volgende kernwaarden, te weten: (1) maximale talentontwikkeling, (2) actieve pluriformiteit, (3) nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht, (4) naleving van kinderrechten en (5) sterke binding met de samenleving. Om deze missie waar te maken, zijn er door BOOR zes pijlers vastgesteld.

  1. BOOR: dé werkgever voor onderwijstalent
  2. Het juiste talent op de juiste plek
  3. Ontwikkelingsgericht leiderschap
  4. De professionele medewerker
  5. De lerende organisatie
  6. De organisatie op orde

  Passend bij de aangescherpte koers* en kernwaarden van BOOR formuleert elke school haar ambities en doelen bij een specifieke situatie en verwachtingen die gesteld worden aan de school. De scholen worden bij de uitvoering ondersteund en gefaciliteerd door het bestuur en het stafbureau BOOR Services.

  *Aangescherpte Koers 2019-2021: Leerlingen van nu, burgers van morgen