Organisatie

Belangrijke data 

KENNISMAKING

We starten dit schooljaar met een introductiedag. Alle leerlingen nemen hieraan deel. Alle ouders van de leerlingen worden met hun kind aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Dit kennismakingsgesprek is het eerste gesprek uit een reeks van vier MOL-gesprekken (MOL staat voor Mentor, Ouder en Leerling). Deze gesprekken zijn de basis voor de samenwerking tussen ouder, school en kind. In de MOL-gesprekken staat de (loopbaan)ontwikkeling van de leerling centraal. In gesprek 2,3 en 4 bereidt de leerling een presentatie voor waarmee de MOL-gesprekken starten. Maar voordat we met de (loopbaan)ontwikkeling van de leerling aan de slag gaan, is een goede kennismaking noodzakelijk. 

De kennismaking voor de ouders vindt dit schooljaar plaats op:

 • Woensdag 24 augustus 2022 (VMBO)
 • Donderdag 25 augustus 2022 (VMBO)

Hiervoor ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging. 

Rapporten

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes.

 • Periode 1: september -november
 • Periode 2: december - medio maart
 • Periode 3: medio maart - einde schooljaar

Na elke periode ontvangt de leerling een rapport. Het rapport na periode 3 is tevens het eindrapport. Aan het einde van het jaar hoort de leerling in welke leerweg hij of zij verder kan gaan. Niet gemaakte toetsen worden aangeduid met INH (inhalen) en dienen in dezelfde rapport-periode te zijn ingehaald. Gebeurt dit niet, dan gaat de leerling niet over naar het volgende schooljaar, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om anders te besluiten. Rapportcijfers worden afgerond op een decimaal. De rapporten worden door de mentor tijdens een MOL-gesprek persoonlijk uitgedeeld aan de ouders en de leerling. In dit gesprek wordt aanvullende informatie verstrekt.

De MOL-gesprekken vinden verder plaats op:

 • dinsdag 6 en donderdag 7 december 2022
 • dinsdag 21 en donderdag 23 maart 2023
 • dinsdag 4 juli en woensdag 5 juli 2023

Ook voor deze gesprekken ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging.

Alle vakanties en vrije dagen op een rij in onderstaande kalender 

Laden...
 

Vertegenwoordiging leerlingen en ouders

Oudercontact

Ouders zijn altijd welkom. Als u iemand wilt spreken, vinden wij het fijn dat u van tevoren een afspraak maakt. De school is van 7.45 tot 16.30 uur open. Gedurende het schooljaar organiseren we ook meerdere mentor-ouder-leerlinggesprekken waarvoor u een uitnodiging van ons ontvangt.

Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan van een aantal ouders en een lid van de directie. De ouderraad vergadert vijf keer per jaar. Tijdens die vergaderingen komen vele schoolzaken aan de orde. Verder zal de ouderraad ook met de leerlingenraad overleggen. De directeur is op zoek naar een aantal ouders die willen meedenken over het beleid van de school. Wilt u uw steentje bijdragen, neemt u dan contact op met het secretariaat, dit kan telefonisch en per mail op secretariaat@rvcdehef.nl.

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?
De Hef heeft een actieve leerlingenraad. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op het beleid van de school waarop zij zitten. Om dit zo democratisch mogelijk te doen, organiseren we elk jaar een  verkiezing waarbij de vertegenwoordigers worden gekozen.

Elk schooljaar kunnen leerlingen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. Leerlingen die zich aanmelden als kandidaat krijgen een training hoe zij zich kunnen presenteren. Voor de herfstvakantie kiezen de leerlingen van De Hef hun vertegenwoordigers. Alle leerlingen krijgen de kans om hun stem uitbrengen. Per leerjaar is er ruimte voor twee vertegenwoordigers in de leerlingenraad.

Hoe gaat het dan in zijn werk?
De leerlingen die gekozen zijn, vergaderen 1 keer per maand. In de raad zelf wordt ook gekozen voor een voorzitter en een secretaris. Er zijn twee docenten die de raad begeleiden waar dat nodig is. De leerlingen vergaderen maandelijks met elkaar over vaste thema's: onderwijs, organiseren van feesten en activiteiten, PR, schoolgebouw en veiligheid. Zij worden gevoed door ideeën en onderwerpen die spelen bij hun mede-leerlingen. Ongeveer 6 keer per jaar heeft de leerlingenraad overleg met de schooldirectie. Hier leggen zij de gevormde ideeën en plannen voor aan de directie. 

Medezeggenschap 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR is de zgn. ‘bovenschoolse’ medezeggenschapsraad van het schoolbestuur waaronder de scholengroep valt: stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Inspraak op school is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De Medezeggenschapsraad van de scholengroep heeft drie geledingen:

- vijf leden namens de ouders 

- vier leden namens de leerlingen 

- negen leden namens het personeel 

  De leden van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen dus ouders, leerlingen en personeel van de scholengroep. De drie geledingen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en vergaderen zowel apart als samen. Het reglement van de MR ligt ter inzage bij het directiesecretariaat. 

  Stichting BOOR

  De Hef is onderdeel van SNZ en valt onder het bestuur van Stichting BOOR voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Stichting BOOR telt 77 scholen, passend bij hun eigen omgeving en doelgroep. Alle BOOR-scholen, zo ook de scholen van SNZ, benutten de openbare identiteit van de school. Dit is ook terug te lezen in onze collectieve ambitie. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de versterking van het democratisch burgerschap. 

  Missie en visie

  De missie van Stichting BOOR is om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Daarvoor heeft BOOR de volgende kernwaarden, te weten: (1) maximale talentontwikkeling, (2) actieve pluriformiteit, (3) nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht, (4) naleving van kinderrechten en (5) sterke binding met de samenleving. Om deze missie waar te maken, zijn er door BOOR zes pijlers vastgesteld.

  1. BOOR: dé werkgever voor onderwijstalent
  2. Het juiste talent op de juiste plek
  3. Ontwikkelingsgericht leiderschap
  4. De professionele medewerker
  5. De lerende organisatie
  6. De organisatie op orde

  Passend bij de aangescherpte koers* en kernwaarden van BOOR formuleert elke school haar ambities en doelen bij een specifieke situatie en verwachtingen die gesteld worden aan de school. De scholen worden bij de uitvoering ondersteund en gefaciliteerd door het bestuur en het stafbureau BOOR Services.

  *Aangescherpte Koers 2019-2021: Leerlingen van nu, burgers van morgen