Algemeen

Collectieve ambitie 

Wij verzorgen openbaar onderwijs vanuit onze kernwaarden – verbinding, aandacht, kwaliteit en veiligheid – die aansluiten bij onze leerlingen. Daarbij zijn wij ambitieus en willen wij groeien naar goed onderwijs door terug te kijken op dat wat goed gaat, nieuwe methoden te proberen, onderzoek te doen en samen te werken met elkaar en de omgeving. We stellen ons daarbij doelen en stimuleren creativiteit om deze doelen te behalen. Leerlingen en collega’s ontdekken op die manier wie zij zijn en waar ze voor staan. Het is dat proces dat zich in ons schoolplan laat optekenen en zich heeft vertaald in onze droom en collectieve ambitie om een doeltreffende leeromgeving te realiseren.

Op school staan we in verbinding met elkaar. We vormen een gemeenschap waar leerlingen zich veilig kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat je fouten mag maken en dingen kan oefenen en uitproberen in een veilige omgeving. Dat wij een openbare school zijn, betekent dat onze school een plek is waar we actief leren samen te leven met anderen. Daarbij staan we ook in verbinding met onze omgeving, de maatschappij.

Onze leerlingen en onze collega’s leren in een activerende en betekenisvolle context. Binnen de school in een eigentijdse leer- en werkomgeving, maar ook buiten de school. De collega’s staan voor kwaliteit en krijgen de speelruimte hun vak te verrijken en keuzes te maken om hun onderwijs goed te laten aansluiten bij de leervragen van hun leerlingen. Zij zijn experts in het verleiden van hun leerlingen om meer te willen leren. Dankzij planmatig werken zijn onze professionals goed op de hoogte van de vorderingen van hun leerlingen, zij voeren hierover gesprekken met collega’s, leerlingen en hun ouders. De ouders zijn betrokken bij de doelen die hun kind zichzelf stelt en op de hoogte van hun prestaties. Samen zorgen we ervoor dat ons onderwijs doeltreffend is.

Alleen maar doelgericht zijn, is namelijk niet voldoende. Om de doelen te behalen die je jezelf als leerling en als school stelt, is het noodzakelijk om dat te doen in een cyclus. Na het vaststellen van het doel en het plannen van de weg daarnaartoe, check je steeds opnieuw of je op de goede weg zit en doeltreffend bezig bent. Alleen op deze manier kunnen wij ons als school en als collega’s ontwikkelen, en kunnen onze leerlingen doeltreffend leren. Belangrijk is om daarbij ook de successen te vieren.

De ideale leeromgeving speelt in op de verschillende leer- ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Vanuit die gedachte werken we dag in dag uit aan de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit die veel meer is dan de basis op orde. Wij ontwikkelen ons onderwijs doeltreffend!


Aanmelding en toelating De Hef

VMBO

AANMELDING EN TOELATING VMBO


Aanmelding VMBO - MAVO (met of zonder LWOO) 18 maart t/m 1 april 2024

Leerlingen kunnen worden aangemeld op advies van de basisschool. Op ons VMBO kunnen leerlingen in de volgende leerwegen geplaatst worden:

Gemengd/theoretische leerweg,

Kaderberoepsgerichte leerweg,

Basisberoepsgerichte leerweg,

Leerwegondersteuning (LWOO)

Leerwegondersteuning is mogelijk op alle niveaus op basis van het basisschooladvies + actuele gegevens over leerachterstanden + IQ-test. Een leerling wordt toegelaten tot lwoo bij een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar, op twee of meer leergebieden. Voor plaatsing binnen lwoo zijn recente toets gegevens noodzakelijk. Wanneer toetsgegevens ouder zijn dan een jaar wordt de toets opnieuw afgenomen.

Aanmelding

De Hef werkt volgens de OverstapRoute van Koers VO. Hierin is de toelating voor het eerste leerjaar vastgelegd. Meer informatie over de OverstapRoute is te vinden op www.koersvo.nl

Zodra u het definitieve basisschooladvies heeft gekregen met unieke code kunt u een afspraak maken voor een inschrijving. Het maken van een afspraak kan telefonisch of via de website. 

Na de inschrijfperiode duikt de intakecommissie van de Hef in het dossier van uw kind. Zo kunnen we bepalen of uw kind toelaatbaar is en kunnen we de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart brengen. We nemen altijd contact op met de basisschool en voeren met u een uitgebreid intakegesprek. De school vraagt het Onderwijskundig Rapport (OKR) met eventueel aanvullende gegevens op via Onderwijs Transparant (OT). Wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan de leerling in de juiste leerweg geplaatst kan worden, neemt onze orthopedagoog een extra test af.

Dit doen we om uw kind goed in beeld te krijgen. Aan de hand van deze informatie maken we voor elke leerling een startdocument. Want een goed begin is het halve werk!

Meenemen naar het intakegesprek

 • Adviesblad en unieke code van de basisschool
 • Naam en adres huisarts

Kopie paspoort/identiteitskaart leerling

Paspoort/identiteitskaart ouder(s)en/of verzorger(s) - ter inzage

Kopie van bewijs van aankomst in Nederland van de leerling (indien van toepassing)

Verzekeringspas ziektekostenverzekering

Voor meer informatie of vragen over aanmeldingen, kunt u mailen naar Ilham Oujerouaou i.oujerouaou@rvcdehef.nl of bellen naar 010-485 06 66ISK

De aanmeldingsprocedure begint bij de gemeente.

A. AANMELDPROCEDURE ISK VIA DE GEMEENTE ROTTERDAM

 • Ouders melden zich aan bij de gemeente.
 • De gemeente verwijst door naar Koers VO.
 • De leerling maakt twee testen bij Koers VO. Een non verbale intelligentietest en een rekentest.
 • De leerling wordt doorverwezen naar een ISK-school op basis van adres en de uitslag van de testen.
 • Er volgt een intake op de Hef, die bestaat uit een kennismakingsgesprek met leerling + ouders, de administratieve inschrijving en specifieke testen op schoolniveau.
 • Daarna volgt de definitieve plaatsing op RVC ISK de Hef.

Als een leerling niet geplaatst kan worden op RVC ISK de Hef, neemt de school contact op met Koers VO en Leerplicht.

B. VIA DE BASISSCHOOL

Wanneer een leerling door de basisschool doorverwezen wordt naar onze ISK-afdeling, neemt Koers VO ook de twee genoemde testen af. Daarna volgt dezelfde procedure. Uiteraard is er ook contact en een warme overdracht met de basisschool.

MEENEMEN NAAR HET INTAKEGESPREK

Ouders dienen de volgende zaken mee te nemen naar het intakegesprek:

 • Kopie paspoort/identiteitskaart leerling
 • BSN leerling
 • Paspoort/identiteitskaart ouder(s)en/of verzorger(s) - ter inzage
 • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met daarop de datum van vestiging in Nederland, een kopie van het Eerste Gehoor of een registratieformulier COA.
 • Verzekeringspas ziektekostenverzekering
 • Naam en adres huisarts, zorgverzekeraar en polisnummer
 • Onderwijskundig rapport (OKR): alleen bij aanmelding via basisschool of via een andere ISK school.
Stichting meedoen in Rotterdam: www.meedoeninrotterdam.nl Tegemoetkoming scholieren via www.duo.nl

Kosten en tegemoetkomingen

OUDERBIJDRAGE

Een aantal uitgaven van de school wordt niet door het ministerie vergoed. Voor die uitgaven wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

De hoogte van de ouderbijdrage is te vinden op de pagina Onderwijs onder het kopje 'overzicht schoolkosten/vrijwillige ouderbijdragen' en wordt vermeld in de brief die alle leerlingen aan het begin van het jaar ontvangen. De ouderbijdrage is in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal het volgen van het reguliere onderwijs en het afleggen van examens niet verhinderen. Ook zullen kinderen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen, niet worden uitgesloten van deelname aan activiteiten. Er wordt geen bijdrage gevraagd voor de schoolgids. Deze is digitaal in te zien via de website. Alle leerlingen krijgen kosteloos een kluisje.

SCHOOLBOEKEN

De schoolboeken worden gratis door het ministerie van Onderwijs verstrekt. De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. Ouders zijn in principe verantwoordelijk voor de bestelling van de boeken, maar de school biedt aan om dat te doen door middel van een machtiging. Schade aan boeken en/of kosten voor het niet inleveren van de boeken, wordt op de ouders verhaald. 

De schoolboeken voor leerlingen van de ISK worden door de school in bruikleen verstrekt. 

STICHTING MEEDOEN IN ROTTERDAM

Meedoen in Rotterdam (MIR) helpt kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag bij MIR indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Meedoen Rotterdam,
Postbus 21457, 3001 AL Rotterdam (010-2400189)
of het aanvraagformulier invullen op: www.meedoeninrotterdam.nl

TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN

Scholieren van 18 jaar en ouder hebben recht op een tegemoetkoming voor scholieren. Hiermee kunnen de schoolkosten worden voldaan. De tegemoetkoming kan - als de leerling aan de voorwaarden voldoet - bestaan uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage (afhankelijk van het inkomen van de ouders). Aanvragen kan met het formulier van DUO ‘Aanvraag Tegemoetkoming scholieren’, zie ook: www.duo.nl.

Absentieregistratie en afmelding

Verzuimbeleid 

We voeren op De Hef een actief verzuimbeleid, volgens het verzuimprotocol van de gemeente Rotterdam. Al het ongeoorloofd verzuim van 16 klokuren of meer -verspreid over een periode van vier aaneengesloten weken- en bij meer dan 12 keer te laat, melden we bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar is mevrouw V. Delgado Silva (Gemeente Rotterdam). Voordat we een melding doen bij Leerplicht hebben we er al alles aan gedaan om verzuim te voorkomen in nauw overleg met ouders en de desbetreffende leerling. Ongeoorloofd verzuim kan uiteindelijk leiden tot een werkstraf bij Bureau Halt (na proces-verbaal Justitie) en eventueel boetes voor ouders. Aan ongeoorloofd verzuim kan onderliggende problematiek ten grondslag liggen.
Door de mentor, leerjaarcoördinator en in sommige gevallen ook vanuit het schoolondersteuningsteam kan er hulp en begeleiding geboden worden. 

Ziekmelding of dokters-/tandartsbezoek 

Bij ziekte/absentie dient school tussen 8.00 en 9.00 uur bij voorkeur via het speciale formulier (niet d.m.v. een bericht) in de Hef-app op de hoogte gesteld te worden door een ouder/verzorger. Ziekmelding door anderen of door uw kind zelf wordt niet geaccepteerd. Wanneer een leerling om een dringende reden weg moet, meldt hij zich af bij de locatieleiding en de administratie. De school neemt voordat de leerling van school vertrekt, contact op met de ouders. Indien dit contact niet tot stand kan komen, zal de leerling genoodzaakt zijn om op school te blijven. 

Bereikbaarheid ouders 

Op het moment, dat wij constateren, dat uw kind ongeoorloofd afwezig is, dan brengen wij u daar direct van op de hoogte. Helaas merken wij, dat niet iedere ouder telefonisch bereikbaar is. U begrijpt, dat wij een actueel telefoonnummer van u moeten hebben om u op ieder moment op de hoogte te kunnen brengen van wat er met uw kind speelt. Graag ontvangen wij daarom ook het telefoonnummer van uw werkgever. 

Adreswijziging 

Gaat u verhuizen, heeft u een ander telefoonnummer of kloppen uw gegevens niet? Geef dit dan zo snel mogelijk schriftelijk door aan de mentor of aan de administratie. 

Leerplicht 

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan drie dagen bij elkaar opgeteld verzuimt. Een leerling die geen diploma haalt, wordt tot de leeftijd van 23 jaar gevolgd door Leerplicht. Het is namelijk van belang dat iedere leerling een start-kwalificatie haalt. Klik op de knop voor informatie over leerplicht in Rotterdam.

Verlof buiten de schoolvakanties

Voor het geven van verlof buiten de officiële schoolvakanties zijn hele strenge regels. Een verzoek voor minder dan tien dagen verlof dient schriftelijk te worden ingediend bij de leerlingenadministratie, waarna het verzoek aan de directie wordt voorgelegd.  Verlofaanvragen voor meer dan tien dagen lopen via Leerplicht. Wanneer een leerling zonder toestemming met verlof gaat, zijn wij verplicht Leerplicht in te schakelen. Ouders kunnen in zo’n geval van Leerplicht een boete opgelegd krijgen.

Voor sommige bijzondere gelegenheden kan extra verlof verkregen worden:

 • Medische omstandigheden, bv. ziekenhuisbezoek;
 • Religieuze vieringen;
 • Bijzondere familieomstandigheden, zoals bruiloft of begrafenis/crematie.

Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn verkrijgbaar bij de leerlingenadministratie en via www.rotterdam.nl/leerplicht.

Bij extra verlof van meer dan 10 dagen, loopt de aanvraag via Team Leerplicht van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/leerplicht of bij de gemeente waar men woont en geregistreerd is. Aanvragen voor verlof dienen acht weken van tevoren ingediend te worden. 

Op school voel je je veilig!

Elk jaar wordt de (sociale) veiligheid op alle scholen in Nederland onderzocht. Uit het onderzoek van 2023 blijkt dat pesten, fysiek geweld en discriminatie bijna niet voorkomen op de Hef. Leerlingen geven de school op dit punt een 9-  

Een veilige school

Onze school is in het bezit van het certificaat “Veilige School Rotterdam”. Dit is een certificaat waarmee scholen laten zien dat hun veiligheidsbeleid ver uitsteekt boven de landelijke norm. De betrokken scholen en de gemeente Rotterdam hebben namelijk besloten om eisen op te nemen die verder gaan dan de huidige landelijke norm.

De Hef biedt daarmee een veilige plek voor leerlingen, ouders en medewerkers. Verbinding aandacht, kwaliteit en veiligheid zijn op onze school belangrijke kernwaarden. Deze waarden kenmerken ons schoolklimaat, onderwijs, het gebouw en onze contacten met de omgeving.

De school heeft voldoende personeel met een certificaat bedrijfshulpverlening. Ieder jaar houden we ontruimingsoefeningen waar alle leerlingen bij betrokken zijn. Onze leerlingen worden geacht onze schoolafspraken na te komen. Vechten, pesten of bedreigingen worden niet geaccepteerd. Op het in bezit hebben van wapens, drugs en alcohol staan strenge sancties. De school kent een actief anti-pestbeleid. Het thema veiligheid vormt ook een onderdeel van de tevredenheidsonderzoeken die we bij ouders, leerlingen en medewerkers afnemen. Uitkomsten daarvan dienen als basis voor het veiligheidsbeleid. Tenslotte helpen onderzoeken van Monitoring GGD en Oberon aan het optimaliseren van de veiligheid op school.

Met ouders, leerlingen en personeel wordt overlegd over de veiligheid op school. Dit onderwerp staat regelmatig op de agenda van de vergaderingen van de leerlingenraad en ouderraad.

Cameratoezicht 
De school heeft ter bevordering van de veiligheid camera’s geplaatst. De beelden worden opgeslagen en kunnen teruggekeken worden. Het systeem wordt gebruikt om bij een incident, bijvoorbeeld diefstal, ongewenste aanwezigheid, achteraf vast te kunnen stellen wie de daders waren. Het bekijken van de beelden en de opslag van beeld-materiaal is vastgelegd in een protocol cameratoezicht en is een onderdeel van het veiligheidsplan. 

Kluisjes (controle) 
Voor alle leerlingen zijn gratis kluisjes beschikbaar.  Wanneer daar aanleiding toe is, kunnen de kluisjes door de schoolleiding worden gecontroleerd. Op verzoek van de school kan de politie overgaan tot een zogeheten preventieve kluisjescontrole. Voor het vervangen van een kluispasje, brengen wij €5,- in rekening.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 
Leerlingen die thuis fysiek of psychisch mishandeld worden, raden we sterk aan contact op te nemen met Veilig Thuis. Ook andere betrokkenen kunnen zich in geval van kindermishandeling met deze instantie in verbinding stellen. Veilig Thuis is gratis bereikbaar op 0800-2000. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heb je vragen over je gezondheid? Zit je niet lekker in je vel? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je met je vragen terecht. Je krijgt advies en ondersteuning en als het nodig is, verwijzen we door naar andere specialisten. Je vindt het CJG bij jou in de buurt en op school. 

CJG in het voortgezet onderwijs
Leerlingen kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek naar aanleiding van de antwoorden op de digitale vragenlijst die in datzelfde jaar wordt afgenomen. De gesprekken gaan over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. De jeugdverpleegkundige vraagt je of alles goed gaat en jij kunt met je vragen bij haar terecht. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Daarnaast neemt zij deel aan de overleggen van het School Ondersteunings Team (SOT) op school, waar zij de ontwikkeling bespreekt van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Contact 
De jeugdverpleegkundige van De Hef is mevrouw M. de Vos. Zij is te bereiken via CJG Feijenoord, Maashaven O.Z. 218, telefoon 088-20 10 000. Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn: 088- 20 10 110. 

SISA-signalering 
Wanneer er een traject start dan maken we een melding in SISA. Soms is het noodzakelijk om een officiële melding te doen. Dat kan via SISA (= Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Deze melding wordt actief wanneer er door anderen (politie, hulpverlening, huisarts) eveneens een melding gedaan is. Ouders ontvangen hiervan bericht. 

Bezwaarcommissie 
Wanneer er klachten zijn met betrekking tot het niet nakomen of accepteren van rechten en plichten die opgenomen zijn in het leerlingenstatuut kunnen ingediend worden bij de bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie neemt deze zaken in behandeling en doet bindende uitspraken. Het leerlingenstatuut is te raadplegen via de pagina Documenten en/of ligt ter inzage bij het directiesecretariaat. De bezwaarcommissie is te bereiken bij stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. 

Meldpunt vertrouwensinspectie 
Bij het meldpunt vertrouwensinspectie kunnen klachtmeldingen gedaan worden over, pesten, seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme: 0900-1113111. 

Document Privacyverklaring

Privacy 

Op Rotterdams Vakcollege de Hef wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school. In de privacyverklaring (zie button privacy op www.rvcdehef.nl) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Stichting BOOR heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage bij de financiële administratie. We verwachten van ouders dat ze daarnaast een aanvullende ongevallenverzekering voor hun kind afsluiten.

Aansprakelijkheid

Scholen, dus ook De Hef, zijn niet aansprakelijk voor vernielingen en schade die door derden binnen de school zelf, op het schoolplein en/of de fietsenstalling worden aangebracht. Wel voelen wij hierin onze morele verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor hun kind. Bij vandalisme, onderlinge ruzies of onrechtmatige handelingen zijn - afhankelijk van de leeftijd van de jongere - de ouders en/of de jongeren zelf aansprakelijk.

Overige informatie

EXPERTISECENTRUM ZIEK EN ONDERWIJS ROTTERDAM 

Informatie over onderwijs aan zieke kinderen is te verkrijgen via Expertisecentrum Ziek en Onderwijs  Rotterdam. Deze stichting heeft een aantal hoofdtaken: 

 • Ondersteuning van het onderwijsproces van zieke kinderen. Daaronder valt o.a. lesgeven in het ziekenhuis en lesgeven thuis. 
 • Informatieverstrekking over mogelijke consequenties van ziekten voor de prestaties van kinderen en voor hun onderwijsloopbaan. 
 • De stichting is gevestigd aan Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam, 010-7036955.

VRAGEN OVER ONDERWIJS? 

Ouders en/of verzorgers van schoolgaande kinderen kunnen al hun vragen stellen via het gratis telefoonnummer 0800-5010 (op werkdagen bereikbaar van 10.00 - 15.00 uur), of op www.oudersonderwijs.nl.